WV II-148 Burgker Miniaturen II

1981
WV II-148 Burgker Miniaturen II (Weg zum Schloss)
5,5 x 4 cm
Radierung
vgl. Handzeichnung III-089 Weg zum Schloß Burgk, 1981, 42 x 29,5 cm, Bleistift
A: 10, 20, 20, Zusammendruck Nr. 147-151 A:10, 10